Fè sa k’ enpòtan an

Poukisa w’ tris?
Poukisa w’ akable konsa?
Sanble w ap kriye, poukisa?

Petèt ou santi desi, ou santiw dezespere paske lavi a baw kou. Yon moun ou renmen gendwa trayi w. Ou pedi travay travay ou, kay ou, yon bagay ki gen anpil vale pou ou.  Petet ou desi tou paske rezilta w jwenn nan se pa li ou espere, se pa li ou tap tann.

Tande non! Prete atansyon a sa m pral diw la yo!

Kelkeswa rezon ou tap bay tet ou, Se pa yon rezon pou dezespere, pou desi nan lavi a konsa. Siw poko jwenn rezilta w, konnenw poko travay ase. Mete fanm nan fanm ou! Met kanson w nan tay ou! Kontinye lite jiskaske w jwenn li.

Pa kite presyon, tet chaje, desepsyon, few dekouraje ak lavi a men se lavi a ki pou dekouraje devan andurans ou, deteminasyon w ak atitid pozitif ou lakay ou.

Tande non! Anyen pa fasil! Kelkeswa sa w vle a ou dwe redi pou genyenl. Tout saw wè ou jwenn san redi, san redi l prale paske menm saw redi anpil pou w reyalize tan ak evènman sanzatann ka potel ale nan yon bat je. Men li vo lapenn pou w eseye travay di pou w jwenn saw vle a.

Pa kite anyen fèw pa reyalize rèv ou ! Goumen pou sa w vle a, sa w vle ye nan lavi a. Ou met kwe m wap jwenn li san mank.

Olye w rete la, ap kriye, ap plenyen, ap akablew, poukisaw pa soti kounyea pou w al fè sak enpòtan an pou ou? Sak enpotan nan moman sa se premye bagay ou ka fè nan tout saw pral gen pou fè pou reyalize rèv ou.

By Junior MOISE

Hi, I’m Junior, a Deep Learning Enthusiats, WordPress develoeper who loves building education products/solutions with a strong passion for online business. I recently developed a web app using WordPress that lets school, teachers create awesome website and manage their school activities in one place. I’d love to combine my passion for learning and teaching with my software development skills to continue building personalized learning useful products/solutions for people, entrepreneurs, small and medium business.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.