Kisa m’ vle?

Klike la pou tande vesyon odyo Podcast
Moun ki pa gen objektif la, travay pou reyalize objekti lòt moun.
Petèt, se yon kesyon w pa janm eseye reponn. Li vo lapèn pou w’ reponn kesyon sa a avèk presizyon e klate. Paske, repons ou jwenn nan se bi ou, objektif ou ak rèv ou genyen yo ki pral enfliyanse tout desizyon w pral pran nan lavi a.
Yon moun ki pa gen objektif, yo konpare l’ ak yon bato ki pa gen gouvènay. Se van ak lam lanmè a kap pote l’ ale. Li ka al chwe sou yon zile, konsa tou li ka fè nofraj si l’al frape nan yon resif.
Li enpòtan pou konn kisa w vle depi kounyea. Si w pa konn sa w vle, wap travay anven. Pa kite se lavi a kap deside pou ou. Se ou menm ki pou pran kreyon desine moun ou vle a, sa vle di trase destine w.
Pa kite se van lavi a ki mennen w’ kote l’ vle. Destinew se ou ki pou trase l’. Pran avni w’ an men! Desine prop wout ou.
Pa di li gen plis chans pase w si w wè l reyisi. Ou pa konn ki sakrifis li te fè pou l’ rive la. Pa konpare tèt ou ak lot moun, chak moun inik, chak pa gen kapasite men nou gen yon bagay an komen, se ke nou ka reyisi. Detemine sa w vle ye a, epi komanse aji depi jodia menm.
Pa bliye ! Sa w vle a se li k’ enpòtan an pou ou, pa kite anyen  distrè.
Pran yon fèy papye ekri “Kisa m vle nan lavi a?”. Epi ekri tout sa w ta renmen reyalize.
Pwoche atik la pral di w kisa pou fe answit.
Bon siksè !

By Junior MOISE

Hi, I’m Junior, a Deep Learning Enthusiats, WordPress develoeper who loves building education products/solutions with a strong passion for online business. I recently developed a web app using WordPress that lets school, teachers create awesome website and manage their school activities in one place. I’d love to combine my passion for learning and teaching with my software development skills to continue building personalized learning useful products/solutions for people, entrepreneurs, small and medium business.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.